Algemene ledenvergadering

Datum: 31-03-2017 

‹ Ga terug

Aan alle leden:

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering

op 6 April  2017  om 20.00 uur in Dorpshuis Het hart  Jolinkweg 2.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2016.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Jaarverslag penningmeester.
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie.
 8. Contributie verhoging met € 0.50 per les per maand  m.i.v. 1 september 2017
  Verhoging selectie groep € 1.00 per maand.
 9. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar,
  Mw. Christien van der Wal,
  Aftredend en niet herkiesbaar, dhr. Michaël Starink
  Toetreding tot het bestuur, mw, Carla Bloemendaal
  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.