Algemene ledenvergadering

Datum: 17-06-2019 

‹ Ga terug

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering

op 17 juni 2019 om 20.00 uur in Dorpshuis Het hart Jolinkweg 2.

Agenda:

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 2018.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Jaarverslag secretaris.

5. Jaarverslag penningmeester.

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie.

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar,

Mw. Carla Bloemendaal

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

9. Contributie verhoging met €0.50 per maand, ingaande 1 september

10. Rondvraag

11. Sluiting.